KRUŠEVAC

Predškolska ustanova

"Nata Veljković"

Get Adobe Flash player

Informator o radu

Aktuelnosti

- Dešavanja u nasoj kuci -

Saznajte više »

Rani razvoj deteta

Kutija poverenja

Kontaktirajte nas

Javne nabavke

Informacije o javnim nabavkama u PU "Nata Veljković", Kruševac za radnu 2018 godinu.

Saznajte više »

Osnovni zadaci na ostvarivanju programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, svih zaposlenih, a posebno vaspitno-obrazovnog osoblja u PU "Nata Veljković" su:
  • Da se deci obezbede povoljniji materijalni uslovi, socijalna klima i podsticajnija vaspitno-obrazovna sredina kao preduslovi za razvijanje bogatih i osmišljenih aktivnosti kojima ona mogu da se predano bave koristeći svoje ukupne potencijale (da se igraju, praktično, konstruktivno i stvaralački deluju, komuniciraju i sarađuju sa vršnjacima i drugim odraslima u ustanovi i izvan nje, uz uvažavanje njihovih uzrasnih karakteristika i u konkretnim uslovima, u saradnji sa porodicom);
  • Rukovođenje osnovnim ulogama medicinske sestre-vaspitača i vaspitača;
  • Vođenje računa o dečijem zdravlju, ishrani i socijalnoj zaštiti;
  • Oslanjanje na resurse lokalne sredine kao faktora koji je od suštinskog uticaja na vaspitnu praksu;
  • Dalje izgrađivanje kontinuiteta između predškolske ustanove i škole;
  • Kreativnije programiranje i planiranje vaspitno-obrazovnog rada, zasnovano na Opštim osnovama predškolskog programa, ali i koje polazi od specifičnosti ustanove i lokalnih resursa svakog pojedinačnog vrtića ili grupe na selu, uz akcentovano aktivno uključivanje porodice;
  • Uvid, praćenje i procena svoga rada, u svim domenima, posebno vaspitno-obrazovnog, kao polazišta za nove ciljeve;
  • Praćenje i zasnovanost rada na savremenim naučnim saznanjima i permanentan profesionalni razvoj;
  • Dosledno sprovođenje i praćenje ostvarivanja Predškolskog programa dečijeg vrtića Ustanove "Nata Veljković"

Specijalizovani programi su intelektualna svojina Ustanove i autora i sva prava su zadržana. 

Rad sa decom od 6 meseci do 3 godine

Rad sa decom od 3,5 do 5,5 godina

Rad sa decom u Pripremnom predškolskom programu

Rad sa decom sa poteškoćama u razvoju

Rad sa decom na bolničkom lečenju

Program zaštite dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

Prigodni programi
Povremeni programi
Specijalizovani programi

© 2014 PU, Nata Veljković., ul. Bosanska br.21 Kruševac, Srbija Tel.centrala: (037) 428-011 | Tel.faks: (037) 447-960 | Tel.direktor (037) 447-961

e-mail: admin@nataveljkovic.edu.rs