KRUŠEVAC

Predškolska ustanova

"Nata Veljković"

Aktuelnosti

 Važna obaveštenja

Konkurs

Informator o radu

Pravila ponašanja roditelja

Informacije

ECEC - IPVO

 Dešavanja u nasoj kući

Saznajte više »

Javne nabavke

Informacije o javnim nabavkama u PU "Nata Veljković", Kruševac za radnu 2020 godinu.

Saznajte više »

Kontaktirajte nas

Ustanova danas

Predškolska ustanova "Nata Veljković" je osnovana 1. januara 1979. godine spajanjem Dečijeg vrtića "Pčelica" i OUR "Pionir.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo je Resenje (br.022-05-33/2012-07 od 21.11.2013. godine) da su ispunjeni uslovi u pogledu prostora, opreme, nastavnih sredstava, vaspitača, stručnih saradnika, broja dece i programa vaspitanja i obrazovanja da predškolska ustanova "Nata Veljković" Kruševac, Bosanska ul. br.21, čiji je osnivač Skupština grada Kruševca, može da obavlja delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja, u skladu sa zakonom. Ustanova obavlja i delatnost kojom se obezbeđuju ishrana, nega, preventivno-zdravstvena i socijalna zaštita dece uzrasta od 6 meseci do polaska u školu.

Organizovana je u formi tri organizacione celine shodno delatnostima kojima se bave:


ORGANIZACIONA JEDINICA " VRTIĆI" se bavi neposrednim vaspitno-obrazovnim radom, negom, ishranom, preventivno-zdravstvenom i socijalnom zaštitom dece uzrasta od 6 meseci do polaska u skolu, uključujući i programe od opšteg interesa - rad sa decom na bolničkom lečenju.

U okviru predškolskog programa ostvaruju se redovni programi vaspitno-obrazovnog rada (programi rada sa decom uzrasta od 6 meseci do uključivanja u program pripreme za školu, kao i Pripremni predškolski program), u celodnevnom i poludnevnom trajanju, kao i posebni, specijalizovani, povremeni, prigodni i programi pružanja usluga deci i porodici.

OJ "Vrtići" u svom sastavu imaju:

  • 13 objekata - vrtića kombinovanog tipa: "Neven", "Zvončić", "Labud", "Kolibri", "Biseri", "Golub mira", "Vlado Jurić", "Naša radost", "Leptirić", "Pčelica", "Dečiji klub", "Sunce" i "Lane";
  • 56 grupa poludnevnog boravka dece u objektima Ustanove i pri osnovnim školama;
  • Grupu dece na bolničkom lečenju.

U sastav OJ "Vrtići" ulaze i specifični oblici rada i usluga porodici:

  • Lutkarska radionica "Pčelica", koja proizvodi mekane igračke za potrebe vrtića i tržišta; bavi se pedagoško-estetskim osmišljavanjem vaspitno-obrazovne sredine; osmišljava očigledna sredstva potrebna za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada, priredbe i manifestacije; izrađuje i druga sredstva za poboljšanje uslova rada (posteljine, radne uniforme, zavese...).
  • "Dramska igraonica", kao dodatni oblik rada sa decom, priprema i realizuje pozorišne predstave, kontakt-programe i priredbe za decu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Sa decom sistematski organizuje neposredan rad u formi dramskih igara pod nazivom "Dramske radionice".
  • Objekti za odmor i rekreaciju - u Ribarskoj banji (u kome se organizuju celodnevni izleti dece, a u proceduri je organizacija nastave u prirodi učenika mlađih razreda osnovnih škola) i u Sutomoru (nije u funkciji, razmatra se mogućnost renoviranja) .

Obrazovnim radom, negom i ishranom, preventivno-zdravstvenom i socijalnom zaštitom, različitim oblicima i programima rada ustanove obuhvaćeno je oko 3000 dece.

ORGANIZACIONA JEDINICA "PIONIR" - za osnovnu delatnost ima pripremu i distribuciju hrane za decu predškolskog uzrasta. Pored toga, a iz delokruga svog proizvodnog programa, priprema i distribuira užine i obroke za decu osnovnoškolskog uzrasta na teritoriji Grada Kruševca, a preko kantina vrši prodaju pekarskih i poslastičarskih proizvoda građanima. Takođe, kuhinja vrši proizvodnju i prodaju pojedinačnih porudžbina za treća lica i organizuje i sprovodi ishranu za korisnike Narodne kuhinje.

ORGANIZACIONA JEDINICA "ZAJEDNIČKE SLUŽBE" obavlja stručne (pedagoško-psihološke, pravne, finansijsko-računovodstvene poslove, poslove bezbednosti i zdravlja na radu, poslove održavanja i obezbeđenja objekata) i druge poslove za potrebe roditelja/staratelja, osnivača, poslovnih partnera i zaposlenih

Uspešnost ostvarivanja programa u celini zavisi od saradnje sa lokalnom zajednicom, a posebnim sa roditeljima/starateljima. Zato se posebno radi na njihovom uključivanju u neposrednu realizaciju vaspitno-obrazovnog rada, ali i motivisanju da uzmu što aktivnije učešće u rešavanju svih važnih pitanja koja su u vezi sa boravkom i životom dece u vrtiću. U tom procesu, naročito je važna uloga roditeljskih odbora grupa, saveta roditelja vrtića i Saveta roditelja Ustanove.

Polazeći od delatnosti, ciljeva i zadataka vaspitno-obrazovnog rada utemeljenih u Osnovama programa, realizuju se projekti iz različitih oblasti.

Ciljevi razvijanja naše Ustanove definisani su Razvojnim planom za period 1.septembar 2017 - 31.avgust 2022 godine.

                                   

MISIJA USTANOVE

Misija naše Ustanove je da svoj deci obezbeđuje: 

  • Povoljnu i bezbednu fizičku i socijalnu sredinu i kvalitetan vaspitno-obrazovni rad, sa svim uslovima i podsticajima za ukupan psihofizički razvoj i ostvarivanje njihovih prava i 
  • Porodici pruži pomoć u vršenju roditeljske kroz starateljske funkcije, kao i ostvarivanje kompenzatorske uloge (ublažavanje kulturno-ekonomskih, socijalnih i obrazovnih razlika).                                                      

       Naša Ustanova je, u tom smislu, jedan od stubova održivog razvoja lokalne zajednice.

VIZIJA

Želimo da postanemo ustanova u kojoj sva deca rastu, razvijaju se i ostvaruju u kvalitetnoj vaspitno-obrazovnoj sredini , pri čemu ćemo se oslanjati na praćenje dečijeg razvoja i napredovanja, primenu igara i aktivnosti, zasnovanih na principima integrisanog i kooperativnog učenja, aktivno učešće roditelja u vaspitno-obrazovnom radu, u atmosferi pozitivne profesionalne komunikacije i stručne kompetencije zaposlenih.


© 2014 PU, Nata Veljković., ul. Bosanska br.21 Kruševac, Srbija Tel.centrala: (037) 428-011 | Tel.faks: (037) 447-960 | Tel.direktor (037) 447-961

e-mail: admin@nataveljkovic.edu.rs